KlubKampioen
Registreren

Algemene voorwaarden

Van kracht vanaf: Mei 2020.

Art. 1. Definities

Voor de toepassing van deze Overeenkomst wordt verstaan onder:

Art. 2. Gebruiksrecht

KlubKampioen verleent hierbij aan de gebruiker het niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht de Programmatuur te gebruiken, met inachtneming van de voorwaarden en beperkingen van deze Overeenkomst. De niet-overdraagbaarheid heeft goederenrechtelijk effect; een eventuele overdrachtshandeling heeft dan ook geen rechtsgevolg.

Art. 3. Kopiëren, wijzigen

 1. De gebruiker mag de Programmatuur niet openbaar maken en deze niet kopiëren of anderszins verveelvoudigen of wijzigen, behoudens voor zover dit noodzakelijk is voor het gebruik dat bij deze Overeenkomst uitdrukkelijk is toegestaan of voor foutcorrectie in de Programmatuur.
 2. De KlubKampioen zorgt voor één backup van zowel de data als de Programmatuur.
 3. De gebruiker mag de Programmatuur op geen enkele wijze kopiëren of anderszins verveelvoudigen, zonder toestemming van de KlubKampioen.

Art. 4. Intellectuele Eigendomsrechten

 1. Het auteursrecht en alle eventuele overige rechten van intellectuele eigendom alsmede soortgelijke rechten tot bescherming van informatie met betrekking tot de Programmatuur en de documentatie, komen uitsluitend toe aan de KlubKampioen. Niets in deze Overeenkomst strekt tot gehele of gedeeltelijke overdracht van zodanige rechten.
 2. De KlubKampioen garandeert aan de gebruiker dat de Programmatuur en het aan de gebruiker toegestane gebruik daarvan geen inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten of soortgelijke rechten van derden, en dat hij volledig bevoegd is de in deze Overeenkomst bedoelde rechten te verlenen. De KlubKampioen vrijwaart de gebruiker voor gevolgen van beweerde inbreuk op zodanige rechten van derden op de wijze zoals in dit artikel 7 bepaald, op voorwaarde dat de gebruiker een beweerde inbreuk direct aan de KlubKampioen meldt en, indien de KlubKampioen dat wenst, het verweer tegen zodanige bewering volledig overlaat aan de KlubKampioen en deze daarbij alle verlangde medewerking en informatie verschaft.
 3. In het geval van een inbreuk of beweerde inbreuk als in het tweede lid bedoeld of naar het oordeel van de KlubKampioen een gerede kans bestaat dat een zodanige inbreuk zich zou kunnen voordoen, is de KlubKampioen gerechtigd een boete op te leggen. Buiten het bepaalde in dit artikel 7 is de KlubKampioen jegens de gebruiker in geval van een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden niet gehouden tot enige schadevergoeding of andere prestatie.
 4. Deze verplichting tot vrijwaring vervalt als de verweten inbreuk verband houdt (i) met door de gebruiker ter gebruik, bewerking, verwerking of incorporatie aan de KlubKampioen ter beschikking gestelde materialen, dan wel (ii) met wijzigingen die de gebruiker in de Programmatuur of andere materialen heeft aangebracht of door derden heeft laten aanbrengen.

Art. 5. Geheimhouding, overdracht

 1. De KlubKampioen zal een platform leveren, waarop de gebruiker data kan inladen.
 2. De data is eigendom van de vereniging en de KlubKampioen zal alleen toegang krijgen op aanvraag en ter ondersteuning van de vereniging.
 3. Als de gebruiker desondanks de Programmatuur aan een derde wil overdragen dient hij daartoe vooraf schriftelijk de toestemming van de KlubKampioen te verzoeken en alle daarbij door de KlubKampioen verlangde gegevens te verstrekken. De KlubKampioen zal daarop beoordelen of aan de genoemde derde de Programmatuur kan worden overgedragen en aan deze een nieuw gebruiksrecht kan worden verleend.

Art. 6. Vergoeding

 1. Voor het in artikel 2 bedoelde gebruiksrecht betaalt de gebruiker aan de KlubKampioen de overeengekomen prijs per maand.
 2. De gebruiksrechtvergoedingen worden vermeerderd met BTW.
 3. De vergoeding kan jaarlijkse verhoogd worden met maximaal 3%. De verhoging wordt elk jaar vastgesteld in mei.

Art. 7. Betaling

 1. De in art. 6 bedoelde vergoedingen dienen te worden voldaan binnen 30 dagen na verzending door de KlubKampioen van een daarop betrekking hebbende factuur.
 2. Bij gebreke van tijdige betaling is de gebruiker zonder ingebrekestelling of aanmaning in verzuim en is hij gehouden tot vergoeding van de wettelijke handelsrente over het openstaande bedrag.
 3. Als de gebruiker ook na schriftelijke aanmaning niet betaalt, is hij tevens gehouden tot vergoeding aan de KlubKampioen van alle kosten die deze voor de bedoelde aanmaning en alle verdere incassomaatregelen, in of buiten rechte, heeft gemaakt.
 4. De KlubKampioen kan bij uitblijven van de betaling, de programmatuur offline halen.

Art. 8. Duur, beëindiging

 1. Deze Overeenkomst wordt van kracht op het moment van registratie bij de KlubKampioen.
 2. Deze Overeenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd. Zij kan uitsluitend worden beëindigd of ontbonden in één van de gevallen, bedoeld in dit artikel.
 3. De KlubKampioen heeft het recht deze Overeenkomst door middel van een schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang voor de toekomst te beëindigen:
  • in het geval van schending door de gebruiker van een of meer van zijn verplichtingen ingevolge artikel 3 t/m 7 van deze Overeenkomst of van een van de rechten, bedoeld in artikel 7.1;
  • als de onderneming van de gebruiker wordt gestaakt als gevolg van faillissement, liquidatie of anderszins;
  • als de gebruiker de programmatuur feitelijk niet meer gebruikt.
  De KlubKampioen zal wegens zodanige beëindiging tot geen enkele betaling of schadevergoeding gehouden zijn, onverminderd zijn recht op volledige schadevergoeding wegens schending door de gebruiker van plichten of rechten als hiervoor bedoeld.
 4. De gebruiker is gerechtigd deze Overeenkomst te ontbinden:
  • in het geval bedoeld in art. 7.3 (ontbinding voor de toekomst);
  • als gebruiker één of meer andere overeenkomsten tussen partijen rechtsgeldig ontbindt of beëindigt wegens toerekenbare tekortkoming van de KlubKampioen en de gebruiker aantoont dat de Programmatuur voor hem vanwege die ontbinding of beëindiging nutteloos is geworden.
 5. De KlubKampioen kan na 2 jaar beslissen de onderneming niet meer voort te zetten. Mocht dit het geval zijn, dan wordt u hierover uiterlijk 6 maanden van tevoren over geïnformeerd. Deze beslissing zal genomen worden in Augustus 2021.
 6. In alle gevallen van beëindiging van deze Overeenkomst, om welke reden ook, dient de gebruiker alle exemplaren van de Programmatuur en de Documentatie die in zijn bezit zijn alsmede alle daarvan gemaakte verveelvoudigingen binnen vijf (5) werkdagen na beëindiging of ontbinding af te geven aan het adres van de KlubKampioen. Als een dergelijk retourneren feitelijk onmogelijk is, dient de gebruiker de Programmatuur direct na beëindiging of ontbinding te vernietigen, onder overlegging van behoorlijk bewijs van die vernietiging. Tevens dient de Programmatuur direct na beëindiging of ontbinding uit alle bij de gebruiker of verwante ondernemingen aanwezige apparatuur te worden verwijderd.

Art. 9. Gehele overeenkomst

 1. De rechten en verplichtingen van partijen met betrekking tot het gebruik van de Programmatuur zijn uitsluitend in deze Overeenkomst vastgelegd; alle eventuele eerdere afspraken of uitingen van een van partijen dienaangaande zijn onverbindend.
 2. De KlubKampioen kan deze Overeenkomst eenzijdig wijzigen ten behoeve van verbetering van de service. U wordt hierover voortijdig geinformeerd. Indien u de service niet verder wilt gebruiken op grond van de nieuwe versie van de Overeenkomst, kunt u uw account beëindigen door contact met ons op te nemen.

Art. 10. Toepasselijk recht, geschillen

 1. Deze Overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht, met uitsluiting van het Verdrag van Wenen inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 11 april 1980 (Weens Koopverdrag).
 2. Alle geschillen tussen partijen die voortvloeien uit of verband houden met deze Overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de rechtbank in de plaats waar de KlubKampioen gevestigd is.